„მოგწონს თუ არა მომლაპარაკებელი ხარ“ — ამ სიტყვებით იწყება მოლაპარაკებებზე დაწერილ წიგნებს შორის ალბათ ყველაზე პოპულარული, ცნობილი, მკაფიო და მოკლე სახელმძღვანელო — “Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In”.

ჩვენს ყოველდღიურ ყოფას თუ დავაკვირდებით ალბათ შევამჩნევთ, რომ სრულიად გაუცნობიერებლად ხშირად მოლაპარაკების მონაწილენი ვხდებით, თუმცა სიტყვა “მოლაპარაკებას” იშვიათად ვიყენებთ თუნდაც…

Due to the fact that almost all key foreign policy decisions of Russian Federation seems to be made my its president, thus, an individual level analysis will focus only on Vladimir Putin’s personality, physical and mental health, ego and ambitions, understanding of history, personal experiences, and perceptions

Personality of Vladimir…

Foreign policy is a set of activities that guide relationships of one state in its interactions with other states and its position on the international level. Despite its clear–cut nature, which focuses only on the external features, domestic factors also play key role in the decision-making process. Therefore, it is…

სად წავიდნენ „ისლამური სახელმწიფოს“ მებრძოლები

ტერორიზმი მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. წლებია გამუდმებით ვიგებთ ფაქტებს პლანეტის სხვადასხვა კუთხეში მომხდარ ტერორისტულ აქტებსა და თავდასხმებზე. მიუხედავად იმის, რომ დრო და დრო გარკვეულწილად იკლებს მასებზე ზემოქმედების ამ აგრესიული იარაღის გამოყენების შემთხვევები, ბოლომდე მაინც ვერ ხერხდება მისი აღმოფხვრა. მართალია, ტერორიზმის ფენომენი საუკუნეებს ითვლის, თუმცა იმ სახით…

Gvantsa Kakauridze

Negotiation Coach, Analyst of Global Politics.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store