მოგწონს თუ არა მომლაპარაკებელი ხარ!

დავითი და ანა
  • ყველამ სასურველი შვებულება და დასვენება მოიწყოს საჭიროა მოლაპარაკება ოჯახის წევრებთან;
  • დავითმა სასურველ ფასად იყიდოს ავტომობილი, საჭიროა აგენტთან მოლაპარაკების წარმოება და სხვადასხვა ტაქტიკების გამოყენება;
  • ანამ მიიღოს უფრო მეტი საკომისიოები, აუცილებელია უფროსთან მოლაპარაკებების დაწყება და მისი დარწმუნება.

--

--

--

Negotiation Coach, Analyst of Global Politics.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gvantsa Kakauridze

Gvantsa Kakauridze

Negotiation Coach, Analyst of Global Politics.

More from Medium

Why is an audit important for Solana projects?

Taco Bell uses social listening. Here’s how!

How Taco Bell Uses Social Listening to Win Hearts l Radarr

ACC PLI: Real work starts now